Chuyên trang về các vấn đề liên quan đến tài chính cá nhân, tiết kiệm – ngân hàng – thẻ và bảo hiểm tại Hàn Quốc.

Tài chính cá nhân

Tiết kiệm chi tiêu

Tiết kiệm khi sử dụng điện thoại / Internet

Tiết kiệm thuế

Chi tiết vui lòng xem ở chuyên trang về thuế

Tài chính cá nhân là một vấn đề khá quan trọng khi sinh sống ở Hàn Quốc
Tài chính cá nhân là một vấn đề khá quan trọng khi sinh sống ở Hàn Quốc

Ngân hàng

Tiết kiệm tại ngân hàng

Vay, cho vay

Thẻ

Chuyển tiền quốc tế Việt Hàn, Hàn Việt

Bảo hiểm

Bảo hiểm chính phủ

Bảo hiểm tư nhân

Bảo hiểm cho bất hợp pháp

Bảo hiểm cho sinh viên

Bảo hiểm cho trẻ em

Bảo hiểm xe cộ

Tham khảo thêm