Hình ảnh từ Hàn Quốc Kia Rồi: pexels photo 870902 1

Cách tính tiền trợ cấp thôi việc (퇴직금)

Cách tính Tiền trợ cấp thôi việc (퇴직금):là khoản tiền mà người lao động làm việc tại công ty từ 01 năm trở lên được chi trả, tương ứng với khoảng thời gian làm việc tại công ty. Trợ cấp thôi việc = [30 x (Tiền lương bình quân ngày)] x [tổng số ngày làm việc/365] …

Cách tính tiền trợ cấp thôi việc (퇴직금) Read More »