Số điện thoại tư vấn dành cho gia đình đa văn hoá và phụ nữ nhập cư ở Hàn

1577-1366

 • Đối tượng 지원대상
  다문화가족, 이주여성 등
  Gia đình đa văn hoá và phụ nữ nhập cư ở Hàn
 • Nội dung hỗ trợ 지원내용
  한국생활 정보 제공, 법률자문, 3자 통화 통역서비스, 공식 서류 번역 서비스, 긴급피난처 제공 등 365일 24시간 실시간 지원
  Thông tin sinh hoạt ở Hàn quốc
  Thông dịch tay ba
  Biên dịch hồ sơ
  Trợ giúp khẩn cấp (bạo hành, bạo lực gia đình v.v…)
  24 giờ một ngày, 365 ngày một tuần

Bình luận

Close
Social profiles