| |

위법성: Tính vi phạm pháp luật

위법성: Tính vi phạm pháp luật Đây là cụm từ dùng để chỉ tính chất vi phạm pháp luật, thể hiện ở hành vi không tuân thủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định hoặc làm những điều mà pháp luật cấm dẫn đến gây thiệt hại hoặc nguy cơ gây thiệt hại cho…